Skip to main content

Table 9 Demographics and organ involvement characteristics of various cohorts

From: Clinical characteristics and organ system involvement in sarcoidosis: comparison of the University of Minnesota Cohort with other cohorts

Characteristics UMN
(n = 187)
ACCESS
(n = 736)
Israel (n = 166) Mexico City
(n = 21)
UCSF
(n = 126)
Olmsted County (n = NA)
Mean age ± SD (years) 45.8 ± 12.4a (46% < 40 yr old, 54% ≥ 40 yr old)a 62 ± 14 NA 50 ± 12b NA
Median age (years) 45 (22–75)a 42.1 (18–83)a 63 (26–94) 31 (18–72)a 51 (30–76)b NA
Male, n (%) 103 (55.1) 268 (36.4) 54 (32.5) 10 (47.6) 49 (39) NA
Female, n (%) 84 (44.9) 468 (63.6) 112 (67.5) 11 (52.4) 77 (61) NA
White, n (%) 132 (70.6) 393 (53.4) NA NA 97 (77) NA
Black, n (%) 32 (17.1) 325 (44.2) NA NA 18 (14) NA
Other, n (%) 23 (12.3) 18 (2.4) Jew: 111 (67)
Arab: 51 (31)
Ethiopian 4 (2)
NA 11 (9) NA
Lungs, n (%) 184 (98.4) 699 (95.0) 151 (91.0) 14 (66.6) NA 97%
Skinc, n (%) 27 (14.4) 178 (24.2) 5 (3.0) 9 (42.8) NA 18%
Non-thoracic lymph node, n (%) 64 (34.2) 112 (15.2) 5 (3.0) 4 (19.0) NA 3%
Eye, n (%) 39 (20.9) 87 (11.8) 6 (3.6) 4 (19.0) NA 7%
Liver, n (%) 33 (17.6) 85 (11.5) 6 (3.6) 4 (19) NA 6%
Spleen, n (%) 39 (20.9) 49 (6.7) 6 (3.6) 0 (0.0) NA 4%
Neurologic, n (%) 14 (7.5) 34 (4.6) 12 (7.2) 0 (0.0) 23 (18.3%) 3%
Parotid/salivary, n (%) 4 (2.1) 29 (3.9) 0 (0.0) 1 (4.7) NA NA
Bone marrow, n (%) 6 (3.2) 29 (3.9) 1 (0.6) 5 (23.8) NA NA
Calcium, n (%) 10 (5.3) 27 (3.7) 1 (0.6) 1 (4.7) NA NA
ENT, n (%) 4 (2.1) 22 (3.0) 0 (0.0) 1 (4.7) NA NA
Cardiac, n (%) 20 (10.7) 17 (2.3) 1 (0.6) 0 (0.0) 5 (4.0%) 1%
Renal, n (%) 2 (1.1) 5 (0.7) 4 (2.4) 0 (0.0) NA 3%
Bone/joint, n (%) 18 (9.6) 4 (0.5) 6 (3.6) 0 (0.0) NA 12%
Muscle, n (%) 2 (1.1) 3 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) NA NA
  1. ENT ear, nose, and throat, UMN University of Minnesota, ACCESS A Case Control Etiologic Study of Sarcoidosis, UCSF University of California San Francisco
  2. aAge at diagnosis
  3. bAge at visit
  4. cIncluding erythema nodosum